Sistem Shitjesh - Shitje online të produkteve ose shërbimeve.jpg

Sistem Shitjesh

Një sistem shitjesh online është një platformë që lejon bizneset të shesin produkte ose shërbime përmes internetit. Një sistem shitjesh është procesi nëpër të cilin kalon një klient, që nga faza e kërkimit, derisa ai të bëhet një klient i pranuar. Mund të konsiderohet si sinonim për procesin e shitjes.

Produkti: Çdo gjë që mund të ofrohet në një treg për vëmendje, blerje, përdorim, konsum dhe që mund të plotësojë një dëshirë ose nevojë.

Shërbimet: Një formë e produktit e përbërë prej atributeve, përfitimeve dhe kënaqësive të ofruara për shitje. Thelbësisht të paprekshme dhe që nuk rezultojnë në zotërimin e ndonjë gjëje.

Sistemi Shitjesh për biznese online

Sistemi Shitjesh për biznese online është një platformë ose një set i mjeteve. Që lejon një kompani të kryejë dhe menaxhojë procesin e shitjes online të produkteve ose shërbimeve të saj. Këto sisteme shpesh përfshijnë:

 1. Faqen e internetit ose platformën e shitjeve online: Një website ose platformë online ku klientët mund të shfletojnë dhe blenë produkte ose shërbime.
 2. Procesimi i pagesave: Mundëson klientëve të bëjnë pagesa online përmes kartave krediti, pagesave elektronike si PayPal, ose metoda të tjera të pagesës.
 3. Menaxhimi i stokut: Sistemet e shitjes online lejojnë bizneset të monitorojnë dhe menaxhojnë nivelet e stokut të produkteve në mënyrë efikase.
 4. Menaxhimi i porosive: Mundëson monitorimin e porosive, procesimin e tyre dhe dërgimin në mënyrë të shpejtë dhe efikase.
 5. Analiza dhe raportimi: Ofron informacione të detajuara mbi shitjet, klientët, preferencat e tyre, dhe performancën e produkteve ose shërbimeve të biznesit.

Këto janë vetëm disa nga elementët e një sistemi të zakonshëm të shitjes online. Çdo biznes mund të përshtatë platformën dhe mjeteve të sistemit për të përmbushur nevojat e tyre specifike të biznesit dhe klientëve të tyre.

Roli i teknologjisë në organizata është rritur në mënyrë maramendëse Sistem Shitjesh

Pasi kjo teknologji u përdor për të automatizuar për punimet me dorë, ajo e transformoi natyrën e punës. Madje dhe vetë formën e organizatës. Organizatat e biznesit i përdorin sistemet e informacionit për një tërësi qëllimesh. Përdorimi i tyrë është i lidhur ngushtë me strukturën e organizatave të biznesit si dhe me mënyrën se si ato kërkojnë realizimin e qëllimeve. Për të kuptuar se si sistemet e informacionit marrin formë nga organizata dhe se si ato i japin formë organizatës. Le “të egzaminojmë” më parë organizatat dhe sistemet e informacionit. 

Krijimi dhe funksionimi i një sistemi të tillë përfshin disa hapa të rëndësishëm: Sistem Shitjesh

 1. Planifikimi dhe Analiza: Fillimisht, duhet të planifikohet dhe të analizohet projektimi i sistemit të shitjeve online. Kjo përfshin përcaktimin e qëllimeve të biznesit, audiencës së synuar, produktet ose shërbimet që do të ofrohen. Dhe teknologjitë e nevojshme për të ndërtuar platformën.
 2. Zgjedhja e Platformës: Pasi të keni një plan, duhet të zgjidhni një platformë e-commerce për të ndërtuar sistemin e shitjeve online. Ka shumë platforma të njohura të tilla si Shopify, WooCommerce (në WordPress), Magento, etj. Zgjedhja e platformës duhet të bazohet në nevojat dhe mundësitë e biznesit tuaj.
 3. Dizajni dhe Zhvillimi:

Pas zgjedhjes së platformës, ju duhet të dizajnoni dhe të zhvilloni faqen tuaj të internetit. Kjo përfshin zgjedhjen e një dizajni të përshtatshëm, të ndërtuarin e faqes. Integrimin e funksioneve të nevojshme të shitjeve online si karta e pagesës. Formularët e porosive, dhe sistemet e menaxhimit të stokut.

 1. Integrimi i Mjeteve të Pagesës: Një pjesë e rëndësishme e një sistemi të shitjeve online është integrimi i mjeteve të pagesës. Kjo përfshin lidhjen e faqes suaj të internetit me shërbimet e pagesave online si PayPal, Stripe, etj. Sistem Shitjesh
 2. Testimi: Pas zhvillimit të faqes, është e rëndësishme të testoni platformën për të siguruar që funksionon siç duhet. Testimi duhet të përfshijë provën e procesit të blerjes, sigurinë e faqes. Dhe përshtatshmërinë për pajisjet e ndryshme.
 3. Publikimi dhe Marketingu: Pas testimit, faqja e internetit duhet të publikohet dhe të promovohet. Kjo përfshin përdorimin e teknikave të marketingut online si SEO (Optimizimi i Motorëve të Kërkimit). Reklama online, marketing në rrjete sociale, dhe të tjera. Sistem Shitjesh
 4. Mbajtja dhe Përditësimi: Pas publikimit, është e rëndësishme të mbani faqen tuaj të internetit të përditësuar me produkte të reja, çmime, dhe përmbajtje të tjera të rëndësishme. Gjithashtu, ju duhet të siguroheni që sistemi të mbetet i sigurt dhe i përditësuar në lidhje me çdo ndryshim të mundshëm ligjor ose teknologjik.

Sistem i Informacionit

Sistem shitjesh i ndërthurur me sistemet e informacionit është një qasje e integruar për menaxhimin e procesit të shitjes duke përdorur teknologjitë e informacionit për të automatizuar dhe optimizuar operacionet.

Sistemet e Informacionit mbështesin dhe punojnë brenda të gjitha pjesëve të një proçesi të organizatës. Inputet për nënsistemet e përpunimt mund të vijnë nga burime të brendëshme apo të jashtme. Pavarësisht si hyn e dhëna në nënsistem, ajo është e dhënë e jashtme. Por, sapo futet në nënsistem ajo kthehet në të dhënë të brëndëshme. Në të njëjtën mënyrë, mallrat dhe shërbimet janë outpute si për sistemet e brendshme ashtu dhe për ato të jashtme. Sistem Shitjesh 

Një shembull se si inputet mund të transformohen në vlerë të shtuar për një organizatë është software që ka të bëjë me mundësitë e reja të një biznesi. Këto tipe softwerësh analizojnë rrjetet sociale duke mbledhur të dhënat nga listë telefonike të punojësve të saj, nga libri i adresave, e-mailet dhe kalendaret. Më tej, ndërtohen relacionet midis të dhënave për të identifikuar klientët e rinj të mundshëm dhe mundësitë e reja të biznesit për të rritur shitjet. Kjo sjell rritjen e vlerës të të dhënave. Organizatat i realizojnë proçeset e vlerës së shtuar për të përmbushur qëllimet e tyre duke shfrytëzuar mundësitë.

Customer realationship management – CRM

Sistemet e marrëdhënieve me klientin (CRM ) janë programe që ndihmojnë një kompani të menaxhojnë lidhjen me klientin. Kjo duke përfshirë marketingun dhe reklamën, shitjet, shërbimin ndaj klientit pas shitjes. Kontaktimin e klientit, edukimin e tyre në lidhje me produktet e reja dhe të shesë në mënyrë aktive produktet tek klientët egzistues dhe ata të rinj. Shpesh, softwaret CRM përdorin një tërësi burimesh të informacionit për të plotësuar profilet e klientëve. Sistem Shitjesh

Gjithashtu, sistemet CRM marrin feedback-un nga klientët që ndihmon në projektimin e produkteve apo shërbimeve të reja.

Cili është roli i sistemeve të informacionit në proçesin e shtimit të vlerës?

Një vështrim tradicional i sistemeve të informacionit tregon se ato janë përdorur nga organizatat për të kontrolluar dhe minitoruar proçeset. Ato proçese me vlerë të shtuar për të siguruar efektivitetin dhe efiçencën. Një sistem informacioni mund ta kthejë feedback-un nga nënsiteme proçesesh me vlerë të shtuar në informacione mjaft të rëndësishme. Kjo për përdorim nga ana e përdoruesve brenda një organizate. Ky informacion mund të rrisë performancën e sistemit dhe të përdoret si bazë për mënyrën se si organizata operon. Këto ndryshime mund të përfshijnë përdorimin e lëndëve të para të ndryshme apo të zhvillojë produkte dhe shërbime të reja.

Sistem Shitjesh (CRM, ERP)

Në këtë këndvështrim, sistemi i informacionit është i jashtëm për proçeset dhe shërben për të monitoruar ose kontrolluar ato. Sidoqoftë, një këndvështrim më bashkëkohor, tregon që sistemet e informacionit shpesh janë të ndërlidhur ngushtësisht me vetë proçesin e vlerës. Një këndvështrim akoma më i tejshëm çon në një prespektivë të re në lidhje me atë se si dhe pse sistemet e informacionit mund të përdoren në biznes. Megjithatë roli potencial i sistemeve të informacionit brenda këtij proçesi çon në zbulimin e mënyrave më të mira.

Këto janë disa nga hapat themelorë për të krijuar dhe për të operuar një sistem shitjesh online. Nëse ndërmerrni një projekt të tillë, është e rëndësishme të punoni me ekspertë të ndërlidhur për të siguruar një ndërtim dhe një funksionim të suksesshëm të platformës suaj të shitjeve online.

DesignFaqe InternetiMirëmbajtje dhe suportNdërtim WebsiteProgramim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six + 2 =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.