Shërbimet elektronike

Shërbimet elektronike!

Tregëtia elektronike dhe marketingu

Studimet mbi tregëtinë elektronike dhe marketingun në internet trajtojnë vetëm tipare të përgjithshëm të website-ve. Të cilët shtojnë vlerë për blerësit dhe rrisin efiçiencën e website-ve.

Termat që hasen më shpesh në këto studime janë: shërbime me vlerë të shtuar. Mjete elektronike për menaxhimin e marrëdhënieve me blerësit. Funksione të website-ve, oferta në internet, e të tjera. Elementi i përbashkët i këtyre termave është fokusi në lehtësimin e aktiviteteve që ndërrmarin blerësit në internet dhe krijimi e vlerës.

Shërbimet elektronike përcaktohen si përpunimi. Shpërndarja dhe konsumimi i rezultateve të cilat mundësohen nga interneti. Platforma e këtyre proceseve është website-i i cili shërben si një medium bashkëveprues midis (siguruesit të shërbimit) dhe blerësve (përfituesit të shërbimit).

Cilësia e shërbimeve elektronike Shërbimet elektronike!

Cilësia e shërbimeve elektronike bën diferencën midis një website-i cilësor dhe një website-i jo cilësor ( e parë kjo nga sytë e blerësve). Dhe që lehtëson proçesin e afrimit të blerësve me ofruesit.
Sigurisht, cilësia është e lidhur ngushtë me kënaqësinë. Besnikërinë dhe mbajtjen e blerësve. Ajo konsiderohet si një përcaktuesit e suksesit jo vetëm në mjedisin tradicional por edhe në atë online. Me përdorimin e teknologjive të reja dhe internetit në praktikat marketing të kompanive. Shpërndarja e shërbimeve e cilësore nëpërmjet platformës elektronike. Përbën një nga çështjet më të rëndësishme për marketerët në sektorin e turizmit si një nga përfaqësuesit e industrisë të shërbimeve. Shërbimet elektronike!

Një nga sfidat për bizneset e sotme është përdorimi i internetit për realizimin e komunikimit dhe transaksioneve me audiencat e synuara. Krijimi i vlerës për ta dhe shpërndarja e shërbimeve cilësore në tregun elektronik.

Cilësia e shërbimeve elektronike është një koncept mjaft i diskutuar sidomos vitet e fundit. Shërbimet elektronike!

Ajo është një tregues i fuqishëm i kënaqësisë në website dhe që ndikon në krijimin dhe ruajtjen e marrëdhënieve me blerësit. Cilësia e shërbimeve elektronike konsiderohet si një nga fushat më të reja të kërkimit e cila paraqet një rëndësi strategjike për bizneset që janë orientuar drejt tregut elektronik.

Studimet kanë treguar se sjellja e blerësve online ndryshon (në disa aspekte me vlerë). Nga sjellja e blerësve në tregun tradicional. Nga ana tjetër manaxherët duket të kenë një kuptim të mirë të nevojave të blerësve online. Për ti arritur ato në mënyrë efektive dhe efiçente. Shërbimet elektronike!

Strategjia thotë se “faktor me rëndësi për janë burimet njerëzore, si punonjësit që përdorin zgjidhje të TI. Nga njëra anë, leximi ose shkrimi dixhital duhet të jetë në nivelin e duhur dhe nga ana tjetër, dalja e shpeshtë e personelit të TI nga korniza e sigurisë është një situatë për të cilën duhen gjetur zgjidhje të mira dhe me vlerë. Në drejtim të motivimit për mbajtjen e tyre dhe rritjes së efikasitetit. Kjo do jetë me vlerë të madhe saqë blerja të arrihet direkt me një sasi te madhe dhe direkte pa te cilën asnjë njeri ose blerës nuk do arrintë asgjë të mirë në të cilën shitet direkt me sasi dhe vlerë epike. Në këtë vlerë do jetë një gjë e madhe për shitje dhe blerësin.

Online Marketing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three − 2 =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.