Produktet dhe shërbimet

Produktet dhe shërbimet

Produktet dhe shërbimet Produkti është një njësi që idealisht kënaq dëshirën e tregut apo nevojë Por, shikuar në prizmin e menaxhmentit është një shpërndarje ose kompleks shpërndarjejesh që kontribuon një zgjidhjeje biznesore. Përveç produktit si betejë e vërtetë e marketingut. Në ekonomi një shërbim është një aktivitet ekonomik ku një ...

Read More
Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.