Produktet dhe shërbimet

Produktet dhe shërbimet

Produkti është një njësi që idealisht kënaq dëshirën e tregut apo nevojë

Por, shikuar në prizmin e menaxhmentit është një shpërndarje ose kompleks shpërndarjejesh që kontribuon një zgjidhjeje biznesore.
Përveç produktit si betejë e vërtetë e marketingut. Në ekonomi një shërbim është një aktivitet ekonomik ku një këmbim jomaterial i vlerave ndodh. Për ta zbërthyer paksa i bie që një punë e tillë shfaq atë që blerësi jo domosdoshmërisht merr edhe pronësinë ekskluzive të asaj se çfarë këmben. Deri në pajtimin e të dy pjesëmarrësve që e përbëjnë këtë proces – blerësit dhe shitësit. Për ilustrim kemi shërbimet publike të cilat shoqëria (shteti, unioni fiskal, rajonal) si tërësi paguhen, përmes taksave dhe mënyrave të tjera. Produktet dhe shërbimet!

Shërbimi është një aktivitet apo tërësi aktivitetesh

Një shërbim mund të përkufizohet si: një aktivitet apo tërësi aktivitetesh, që kanë një natyrë më shumë ose më pak të paprekshme. Sesa normalisht e të cilat ndodhin në një intereaksion në mës konsumatorit dhe ofruesit të shërbimit.

Produkit si materie fizike, në dimensionin tregtar duhet të shërbehet Produktet dhe shërbimet!

Por, produkti dhe shërbimi kanë elementin e përbashkët dhe ai është dhe duhet të jetë fokusi në lehtësimin e aktivieteteve, që konsumatorët duhet të marrin. Prandaj dhe me të drejtë kërkimet e fundit janë të fokusuara në fushën e shërbimeve marketing duke theksuar cilësinë e shërbimeve si një nga prioritetet më të rëndësishme për kërkimet aktuale dhe në të ardhmen. Produktet dhe shërbimet!
Pse cilësia? Sepse ajo ka një lidhshmëri me kënaqësinë, besueshmërinë dhe mbajtjen e konsumatorëve. Si e tillë konsiderohet determinuesit kryesorë të suksesit a dështimit në aspektin tradicional a online.

Vlera konsumatore mund të përcaktohet nëpërmjet 4 shtyllave: Produktet dhe shërbimet!

  • Kostoja – reduktimi i kostos është një nga arësyet kryesore të blerjeve në internet;
  • Zgjedhja – webi u ofron konsumatorëve një larshmëri zgjedhjesh nga faqe të ndryshme;
  • Komoditeti – mënyrë e rehatshme për të bërë tregëti përmes formës online;
  • Adoptimi – se konsumatorët e kanë dhe më lehtë të bëjnë kullimin e informacionit dhe në këtë formë t’ia përshtasin kërkesave dhe nevojave të veta.

Kur flitet për përmirësim të performancës aktualisht konsiston në përmbledhjen e të gjithë këtyre komplekseve të mësipërme. Produktet dhe shërbimet!

Interneti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen + 6 =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.