SEO qëndron për optimizimin e motorëve të kërkimit

SEO

SEO qëndron për optimizimin e motorëve të kërkimit. Praktikuesit e SEO optimizojnë faqet e internetit dhe përmbajtjen për qëllime të renditjes më të lartë në motorët e kërkimit, si Google. SEO është një grup praktikash të dizajnuara për të përmirësuar pamjen, pozicionimin dhe dobinë e llojeve të shumta të përmbajtjes në rezultatet e kërkimit organik. Kjo përmbajtje mund të përfshijë faqe webi, media video, imazhe, listime biznesesh lokale dhe asete të tjera. Për shkak se kërkimi organik është metoda kryesore përmes së cilës njerëzit zbulojnë dhe aksesojnë përmbajtjen në internet, përdorimi i praktikave më të mira të SEO është thelbësor për të siguruar që përmbajtja dixhitale që publikoni mund të gjendet dhe të zgjidhet nga publiku, duke rritur trafikun organik të faqes tuaj të internetit.

Përkufizimi i SEO

SEO, ose Optimizimi i Motorit të Kërkimit, është arti dhe shkenca e optimizimit të një faqe interneti për të përmirësuar dukshmërinë e saj në motorët kryesorë të kërkimit si Google dhe Bing. Ky proces përfshin një sërë teknikash dhe strategjish që synojnë të përmirësojnë cilësinë dhe sasinë e trafikut në një faqe interneti përmes rezultateve organike të motorit të kërkimit.

Një profesionist që i përkushtohet kësaj praktike njihet si “specialist SEO”, një ekspert që ofron këshilla dhe strategji për të përmirësuar dhe zhvilluar praninë në internet të një biznesi.

Çfarë është SEO

Search engine optimization është procesi i rritjes së kualitetit dhe kuantitetit të trafikut në website duke e rritur vizibilitetin e website në Motorët e Kërkimit. Optmizimi në motorët e kërkimit (SEO) është praktika e optimizmit të një website për të arritur renditjen më të lartë të mundshme në faqet e rezultateve të kërkimit të një motori kërkimi (SERPs). Eksperti profesional i SEO është Optmizuesi i motorëve të kërkimit, SEO (search engine optimizer).
SEO, përfshin optimizimin e websiteve për arritjen e renditjes më të lartë sipas disa frazave ose fjalëve kyçe. Teknikat e përdorura për optimizimin në një Motor Kërkimi ndihmojnë përpjekjet edhe tek Motor Kërkimi të tjerë.

Dy strategji kryesore:

Optmizimi On-page arrihet nëpërmjet ndryshimeve në kodet HTML, përmbajtjen dhe strukturën e website. Më i aksesueshëm për Motor Kërkimi, pra më i lehtë për tu gjetur nga përdoruesit.

Optmizimi Of-page është përgjithësisht i fokusuar në ndërtmin e linkeve në website. Mbulon aktvitete si media sociale dhe Page Ranking dixhitale.

SEO është mënyrë efektive për të gjeneruar biznes të ri në website. Proces i vazhdueshëm dhe mënyrë të menduari ose psikologji kërkimi. Praktikë teknike që përfshin 5 fusha kryesore:

 1. Një strukturë miqësore me çdo Motor Kërkimi,
 2. Një listë e mirë e frazave kyçe,
 3. Optimizim i përmbajtjes me synim frazat kyçe,
 4. Popullaritet i linkeve,
 5. Këndvështrimi mbi përdoruesin.

Struktura e website e përshtatshme për motorin e kërkimit

Motorët e Kërkimit përballen me 2 tipe pengesash:

Sfda teknike që ndalojnë merimangat në aksesimin e përmbajtjes. Zhvendosja e barrierave teknike, link direkte HTML në çdo faqe qe duhet indeksuar.

Arkitektura e informacionit. Shmang ndërtimin e siteve që kanë fjalë kyëe në FLASH. Përdorimi i HTML5. Një mjedis konkurrues ku secili dëshiron të renditet i pari. Shpejtësia dhe lehtësia e gjetjes në përdoruesit. Websitet duan që spiderat të aksesojnëd he indeksojnë të gjitha faqet e aplikueshme.

Rëndësia që ka për një kompani

Dukshmëria në rezultatet e kërkimit është drejtpërdrejt proporcionale me probabilitetin që një faqe të vizitohet. Prandaj, objektivi kryesor i SEO është të tërheqë një audiencë cilësore, e cila mund të kthehet në klientë, lexues besnikë ose thjesht vizitorë të përsëritur.

Ndryshe nga sa mund të mendojnë disa, SEO nuk është vetëm një strategji e motorit të kërkimit, ajo është e përqendruar te përdoruesit. Në fakt, qëllimi kryesor është përmirësimi i përvojës së përdoruesit. Kjo duke e bërë përmbajtjen më të përshtatshme dhe lehtësisht të aksesueshme. Në këtë kontekst, motorët e kërkimit veprojnë si një urë lidhëse midis përdoruesit dhe përmbajtjes. Kjo duke lehtësuar zbulimin e informacionit përkatës.

Çfarë është SEM (Search engine marketing) SEM është një formë e Internet marketing që perfshin prozcionin e websitit duke rritur vizibilitetin e websitit ne pergjithsi nepermjet SERP dhe njihet si Search Engine Marketing. Search engine marketing mund të përdoret per reklama te krijuara për një pjesë specifike të tregut, duke përfshirë këtu rklamat me pagesë , reklamat me baze teksti . Ky term gjithashtu i referohet ne shumë mënyra marketingut te websiteve , i cili përfshin edhe SEO (Search Engine Optimization).

Pse është i rëndësishëm SEM

Shumë Ekspertë të SEO e përdorin SEM për të reklamuar Websitet e tyre nëpërmjet motorëve të kërkimit si Google dhe gjithçka bëhet për të rritur prezencën e tyre dhe marrjen e sa më shumë
kërkime natyrale dhe renditje të mirë në SERP.

Shumë teknika SEM përfshijnë katër faktorë të ndryshm që të jetë një fushatë SEM e suksesshme.

Analizimi dhe përcaktimi i fjaleve kyçe

Një proces me 3 hapa qe na ndihmon te indeksojme websitin ne te motorët kërkimit. Është e rëndësishme të gjenden fjalët kyce më popullore duke u përshtatur me websitin ose me produktin në mënyrë që të gjenerohet sa me shumë trafik në website.

Popullariteti i websitit

Një faktor që mat sa shumë presence ka një website në një motor kërkimi. Një website gjithashtu mund te analizohet nëpërmjet sasisë së faqeve të websitit të cilat janë të indeksuara dhe kjo varet nga backlinket korespondues. Shpesh webmasterat janë të detyruar të shtojnë fjale kyce të kërkuara për të siguruar më shumë mundësinë e një renditje sa më të lartë në SERP.

Mjetet Back-end

Spektri i plotë i analizimit te webit dhe mjetet e verifikimit të HTML. Këto mjete ofrojnë të dhëna për një website të vecantë dhe vizitorët e tij me qëllimin për të matur suksesin e tij . Këto mjete fillojnë nga numëruesit e thjeshtë dhe deri tek ato që quhen “page tagging” një tekinikë që lejon webmasterin të përdorë JavaScript in ose gjuhë të tjera për të gjurmuar veprimet e përdoruesit.

Mjetet WhoIs

Mjetet të cilat të ndihmojnë për të gjetur poseduesin e një website te caktuar. Këto mjete zakonisht përdoren për të mare informacionin e dukshëm për faqen e internetit si psh copyright dhe trademark.

Diferencimi midis SEO, SEM dhe SEA

Ndërsa SEO fokusohet në kërkimin organik, SEM kombinon SEO dhe SEA (Reklamimi i Motorit të Kërkimit). VSM ka të bëjë me blerjen e hapësirës reklamuese në rezultatet e kërkimit, bazuar në një model për fjalë kyçe specifike. Ky mekanizëm njihet si PPC (pay-per-click).

Është thelbësore të kuptohet se SEO dhe SEA janë plotësuese dhe nuk duhet të shihen në kundërshtim. Të dyja strategjitë, nëse përdoren siç duhet, mund të çojnë në rezultate optimale për sa i përket dukshmërisë dhe konvertimit.

Prandaj është e rëndësishme të mos ngatërroni SEO-në me SEA (akronim për reklamat e motorëve të kërkimit). I cili përmirëson pozicionimin e një faqeje përmes aktiviteteve me pagesë.

Fokusi

SEO është shtylla kurrizore e një strategjie të integruar marketingu. Kuptimi i nevojave dhe synimeve të përdoruesve ju lejon të krijoni përmbajtje të synuar dhe të optimizoni ndërveprimin. Një site i pozicionuar mirë në rezultatet e kërkimit shpesh perceptohet si autoritar dhe i besueshëm.

Të dhënat tregojnë efektivitetin e SEO. Kërkimi organik përfaqëson një pjesë të konsiderueshme të trafikut të përgjithshëm të faqes në internet. Për më tepër, shumica e përvojave në internet fillojnë me një kërkim. Optimizimi i motorit të kërkimit mund të çojë në rezultate të qëndrueshme me kalimin e kohës. Ndryshe nga strategjitë e tjera që varen nga buxhetet e reklamave.

Për çfarë shërben konsulenca SEO?

Çdo biznes që duhet të shesë shërbimet e tij në internet apo në botën reale duhet të fitojë shikueshmëri. Ka shumë mjete në dispozicion dhe në bazë të një strategjie marketingu dhe komunikimi këto kanale ndërthuren me njëra-tjetrën.

Ndër mjetet e ndryshme të disponueshme gjejmë motorët e kërkimit. Për këtë arsye, objektivi kryesor i konsulencës SEO është përmirësimi i pozicionimit në motorët e kërkimit.

Pse është e rëndësishme të përmirësoni pozicionimin e motorit tuaj të kërkimit?

Gjatë fazave të blerjes së një produkti ose shërbimi, konsumatorët ndjekin një rrugë. Pozicionimi në motorët e kërkimit që do të arrihet me kalimin e kohës përmes aktiviteteve të vazhdueshme të konsulencës, do të sjellë rritjen e shanseve për të përgjuar kërkimet e përdoruesve.

Disa mjete mjaft të rëndesishme qe optimizoine websitin tuaj:
 1. Title tags (Taget Titull),
 2. Heading (Titujt h1 h2 …),
 3. Meta description ( Përshkrimi i përmbajtjes),
 4. Good content (Përmbajtja e Faqes duhet të jete e saktë),
 5. Good choice of keywords ( Përzgjedhje e mirë e fjalëve Kyçe)
 6. Linkbuilding (linket e drejtuar drejt faqes),
 7. Intern links (linket që lidhin faqet me njëra tjetrën),
 8. Nice URL’s (Një URL e mirë),
 9. Get likes and shares from social media (Marja e pëlqimeve dhe shpërngarjeve nga mediat
  sociale).
SEO është bërë një strategji marketingu me kalimin e kohës

SEO ishte në fillim një koncept i përdorur nga motorët e kërkimit por me kalimin e kohës ai u bë një strategji marketingu një strategji për biznes në të gjith botën. Në vitet e para të SEO motorët
e kërkimit më popullor si Google përdorin algoritmat e tyre për të indeksuar websitet duke u bazuar në temën që ato trajtonin. Sot kompanitë shënojnë përmbajtjen e websitit me një seri fjalësh kyçe që përfaqësojnë industrinë e tyre dhe përdorin teknikat SEO për të harritur renditje sa më të lartë.

Si funksionon SEO

Për të ilustruar si funksionon SEO është e rëndësishme të dimë se çfarë janë fjalët kyçe. Fjalët kyçe janë fjalët të cilat përdoruesit e internetit mund ti përdorin për të kerkuar për diçka. Një banues në Tiranë që po kërkon një berber do të kërkonte me fjalët Berber në Tiranë. Dhe kërkon duke kërkuar me fjalët kyçe Berber në Tiranë për të kërkuar për disa website berberash në Tiranë ose të  dhëna të tjera. Motori i kërkimit kërkon për çdo website që si fjalë kyçe kanë Berber dhe Tiranë, në këtë rast mund të ketë disa website të cilët përfaqësohen me këto fjalë ose disa mund të jenë Website të tjerë që mund të jenë vetëm artikuj rreth berberëve në Tiranë. SEO bën të mudur që një website ose një informacion të renditet sa më sipër në SERP në bazë të fjalëve kyçe specifike.

SEO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 − 12 =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.