Punësimi në Shqipëri, sfidë për të rinjtë

Punësimi në Shqipëri, sfidë për të rinjtë

Si drejtues i një biznesi që ka në fokus të tij punësimin. Ndeshem çdo ditë me kërkesën e madhe që ka tregu i punëkërkuesve për të gjetur një vend pune. Janë të shumtë ata që aplikojnë pranë zyrave të punësimit. Pranë bizneseve dhe agjensive të rekrutimit. Punësimi

Por pavarësisht kërkesës së lartë për vende pune. Informacioni orientues për mundësi punësimi është ende i pakët. Dhe si rrjedhojë punëkërkuesit përballen me vështirësi për tu orientuar në tregun e punës. Për të gjetur punën që përkon më aftësitë dhe përgatitjen e tyre. Por edhe vetë punëdhënësit përballen me të njëjtat vështirësi. Për të gjetur personelin me aftësitë e duhura për të përmbushur pritshmëritë e tyre. Gjithashtu, do të dëshiroja të ndalesha në mënyrë më të detajuar edhe në në dy problematika të tjera. Të cilat i hasim më shpesh ne si një biznes që ofron shërbime Online. Punësimi në Shqipëri

Së pari,

një numër i madh të sapo diplomuarish nga universitetet e kanë shumë të veshtirë për të gjetur një punë, pasi pjesa më e madhe e punëdhënësve kërkojnë punonjës të kualifikuar dhe me eksperiencë pune të mëparshme. Këtu bëjnë përjashtim bankat të cilat janë kthyer në vende të mira punësimi për të sapo diplomuarit, ku atyre u ofrohet mundësi trajnimi dhe zhvillimi të mëtejshëm. Por mundësitë janë shumë të pakta për të diplomuarit e profileve te tjera.

Dhe me të drejtë ata pyesin: “Po ku do ta fitojmë ne eksperiencën e parë, nese nuk na jepet mundësia për të filluar një punë?.”

Pyetjet pasuese do të ishin: A ka biznese që mund të ofrojnë vende pune për këtë kategori punëkërkuesish? Cfarë duhet ndryshuar që këta studentë të kenë më shumë mundësi per punësim? Punësimi në Shqipëri

Së dyti, Punësimi

ajo që vihet re shpesh tek aplikuesit për punë, sidomos tek të rinjtë është mungesa e njohurive për të aplikuar për një punë. Kanë mangësi në përgatitjen dhe paraqitjen e një CV-je, dhe prezantimin në një intervistë pune. Punësimi

Zyrat e këshiillimit të karrierës pranë universiteve duhet të bashkëpunojnë më shumë me studentët në këtë drejtim, por edhe vetë punëkërkuesit e rinj duhet të investojnë dhe të përgatiten, për të rritur mundësitë e tyre për të fituar vendin e punës.

Stil/Jetesë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + 10 =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.