Krijimi i një faqe web

Krijimi i një faqe web

Krijimi i një faqe web! Hapat që duhen ndjekur: MBLEDHJA E INFORMACIONIT Kjo fazë cilësohet si më e rëndësishmja në ndërtimin e një website. Së pari duhet të përcaktohet qëllimi i faqes. Më pas, përcaktohen objektivat. Së treti përcaktohet audienca që do të vizitojë faqen. Në fund mblidhen dhe selektohen ...

Read More
Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.