Krijimi i një faqe web

Krijimi i një faqe web!

Hapat që duhen ndjekur:

MBLEDHJA E INFORMACIONIT

Kjo fazë cilësohet si më e rëndësishmja në ndërtimin e një website. Së pari duhet të përcaktohet qëllimi i faqes. Më pas, përcaktohen objektivat. Së treti përcaktohet audienca që do të vizitojë faqen. Në fund mblidhen dhe selektohen informacionet që do ofrojë faqja.

PLANIFIKIMI Krijimi i një faqe web!

Në këtë fazë do të krijohet një skemë e funksionimit të faqes, temat kryesore, organizimi i informacionit, numri i faqeve, lidhja ndërmjet tyre,
elementë të tillë si video, foto, etj. Gjithashtu do të përcaktohen edhe teknologjitë që do të përdoren në krijimin e faqes, si e-commerce ose flash player etj.

PROJEKTIMI

Në këtë fazë do të përcaktohet pamja e websajtit,dhe duhet të merret në konsideratë audienca e synuar, pasi duhet të tërhiqet vëmendja e tyre, në mënyrë që websajti të jetë i suksesshëm. Gjatë kësaj faze hartohen disa prototipë të pamjes përfundimtare, nga të cilët do të zgjedhim vetëm një, që përputhet me qëllimet e websajtit.

ZHVILLIMI Krijimi i një faqe web!

Në këtë fazë do të bëhet ndërtimi i websajtit. Fillimisht ndërohet faqja e parë (home page) e ndjekur nga faqet e tjera. Në këtë fazë bëhet edhe implementimi i elementëve të tillë si: format ndërvepruese të kontaktit, animacionet, forumet etj.

TESTIMI DHE PUBLIKIMIKrijimi i një faqe web!

Në këtë fazë shqyrtohen detajet përfundimtare dhe testohen funksinalitetet e faqes, në mënyrë që të shmangen probleme të mundshme më pas. Pas testimit duhet që websajti të ngarkohet në një server përmes protokollit FTP, prandaj duhet të sigurohen shërbimet web hosting dhe emri i domainit. Pasi janë kryer këto procedura webjsati është në dispozicion të përdoruesve. Krijimi i një faqe web!

MIRËMBAJTJA DHE PËRDITËSIMI

Puna në një website nuk përfundon në momentin që është publikuar. Një proces shumë i rëndësishëm është edhe përditësimi i të dhënave. Nëpërmjet sistemit CMS bëhet i mundur modifikimi i përmbajtjes së websajtit në mënyrë që të përshtatet me kohën dhe të mbajë gjallë interesin e vizitorëve.

Bli tani një nga paketat që ne ofrojmë!

Faqe Interneti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × five =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.