Planifikimi i Faqes

Planifikimi i Faqes së Internetit

Në planifikimin e faqeve web duhet të kihen parasysh disa pika reference. Në mënyrë që të keni rezultatin maksimal në përfundimin e projektit tuaj.

Konceptimi i Faqes së InternetitPlanifikimi i Faqes!

Konceptimi i një faqeje web është kompleks. Por është e rëndësishme që të gjeni kohën për planifikimin e faqes së internetit, se çfarë nevojitet në një faqe web.

Jashtëzakonisht thelbësore është të dihet se për kë audiencë klientele apo audiencë marketingu doni që të tërhiqni vëmendjen me këtë faqe interneti dhe çfarë përmbajtje do të ketë kjo faqe. Planifikimi i Faqes!

Konteksti

Ndërtimi i një faqe web duke parë ngjashmërinë me mënyrën tradicionale të prezantimit në letër. Njësoj si një katalog vepron në një gjuhë programimi të koduar në strukturë. Prezantimi sot për sot  në teknologjinë e informacionit është forma më komplekse dhe më e softistikuar që vazhdon të rritet me hapa të mëdhenj në këtë fushë. Planifikimi i Faqes!

Qëllimi

Është e rëndësishme të përcaktohet qëllimi i ndërtimit të një faqeje web. Kështu përcaktojmë  edhe një hap tjetër në planifikimin e faqes së internetit. Qëllimi duhet të jetë i fokusuar se si do të dalë faqja web pasi të jetë përfunduar dhe çfarë informacioni do të përfitojnë lexuesit nga kjo faqe web. Qëllimi i përcaktuar qartë se çfarë duhet të nxirret në pah, ndihmon në zhvillimin e përmbajtjes së faqes web.

Audienca Planifikimi i Faqes!

Përcaktimi se kush do të jetë audienca ashtu si qëllimi, është hapi kyç në ndërtimin e faqeve web. Audienca është një grup njerëzish që juve prisni që ata të vizitojnë faqen tuaj të internetit.  Ky grup njerëzish e viziton faqen web për një arsye specifike që atyre u nevojitet dhe është shumë e rëndësishme të kuptohet se çfarë ata janë duke kërkuar në webin që keni ndërtuar. Planifikimi i Faqes!

Pasi keni përcaktuar qëllimin dhe tipin e audiencës, duhet të merrni parasysh që ky grup çfarë karakteristikash ka:

–  Karakteristikat e Audiencës ku përfshihen shkollimi, njohuritë, mosha, buxheti, etj;

–  Preferencat e Informacionit duhet tu paraqiten thjeshtë dhe pa komplikime;

–  Specifikimet e kompjuterit që mund të kenë apo mund të huazojnë;

–  Eksperienca që kanë në lidhje me Web-in apo Internetin në përdorim apo zotërimin e tyre. Kështu juve vendosni një bazë të fortë dhe të suksesshme në ndërtimin e faqes tuaj.

Përmbajtja Planifikimi i Faqes!

Organizimi i përmbatjes dhe mënyra e të shprehurit të saj, duke ditur që duhet të arrijmë qëllimin e faqes web. Duhet që tu përshtatet karakteristikave të audiencës. Është mirë që të krijohet ideja, që  gjatë punës tu prezantohet afërsisht një grupi njerëzish që kanë karakteristikat e ngjashme me atë që ju po krijoni. Kështu, ju do të keni rezultatet e para se si do të pritet informacioni që do të publikoni në faqen tuaj në internet. Planifikimi i Faqes!

Më pas bëhet ndarja dhe kategorizimi i informacioneve sipas nevojave të këtij grupi audience. Emrat e kategorive duhet të jenë të qartë. Konçiz dhe tu vendosen linke. Në mënyrë që të drejtojnë lexuesin direkt dhe shpejt atje ku synohet.

Faqe Interneti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 + six =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.