Marketingu në internet

Marketingu në internet dhe shërbimet elektronike

Marketing në internet ose shërbimet elektronike besohen si fushat më të reja të kërkimit të cilat paraqesin një rëndësi strategjike për bizneset që kanë drejtuar përpjekjet e tyre drejt tregut elektronik.

Sjellja e blerësve online 

Studimet kanë treguar se sjellja e blerëse online ndryshon në disa aspekte kryesore. Ndryshon edhe nga sjellja e  blerësve në tregun tradicional. Nga ana tjetër manaxherët duket të kenë një kuptim të mirë të nevojave të blerësve. Me qëllim për ti arritur ato në mënyrë efektive dhe efiçente në mjedisin elektronik.

Cilësia e shërbimeve elektronike Marketingu në internet!

Cilësia e shërbimeve elektronike është një koncept mjaft i diskutuar sidomos vitet e fundit. Ajo është përkufizuar si: “Shkalla në të cilën, një website lehtëson apo ndihmon proçesin e blerjes (duke e bërë atë sa më efektiv dhe efiçient) dhe shpërndarjen e produkteve apo shërbimeve”. Cilësia e shërbimeve elektronike është një tregues i fuqishëm i kënaqësisë konsumatore në website. Është pikërisht ajo që bën diferencën midis një website-i cilësor dhe një website-i jocilësor (nga vështrimi i blerësve), që lehtëson proçesin e afrimit të blerësve me bizneset dhe ndikon në krijimin dhe ruajtjen e lidhjeve në afat të gjatë.

Zhvillimet e reja turistike  Marketingu në internet!

Për një kohë të shkurtër, marketingu në internet u bë një fenomen në të gjithë botën. Duke e zhvendosur interesin e ngjarjeve të reja turistike drejt tij. Një nga arsyet kryesore për rritjen e vëmendjes ndaj marketingut në internet është se ai përfaqëson tendencën e kohës. Nga ana tjetër duke parë përparimet në IT. Aktivitetet e tij do të ndihmojnë industrinë turistike. Kjo shihet në rritjen në një shkallë të gjerë të përdorimit të internetit nga grup mosha të ndryshme për aktivitete që lidhen me produktet apo shërbimet turistike. Marketingu në internet!

Ndërkohë që egziston një pranim gjithnjë e në rritje i marketingut në internet nga biznset e vogla dhe të mesme të cilat kanë resurse të limituara, web-i përfaqëson mënyrën më të mirë për të arritur blerësit dhe për të shpërndarë produktet apo shërbimet turistike nëpërmjet blerjeve online.

Online Marketing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 2 =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.