Marketingu i Biznesit - Promovimi përmes Internetit kushton pak

Marketingu i Biznesit

Marketingu i biznesit nuk bёhet vetёm pёr tё fituar para, nuk ka tё bёjё vetёm me shitjen, reklamen ose vetёm me publicitetin. Tё gjitha kёto gërshetohen mes vetes duke krijuar kenaqёsi nga shitja, fitimi ose edhe kur tё tjerёt flasin pёr tё duke i bёrё reklamuese publicitet. Tё gjitha kёto firmat i bёjnё pёr tё mbajtur afёr konsumatorёt e tyre me strategji tё ndryshme me anё tё sё cilave sigurojnё njё fitim ky synojnё sigurimin e burimeve pёr tё vepruar nё vitet eardhshme. Prandaj përcaktimi i strategjive të drejta me synim zhvillimin afatgjatë të ndërmarrjeve në treg është i vështirë. Për këtë nevojiten ekspertë nga fusha e marketingut.

Strategjitë dhe Marketingu i Biznesit

Pyetësori është instrumenti i përdorur kërkimor për të mbledhur të dhënat nga ndërmarrjet dhe është ndërtuar nga pyetje të ndryshme të lidhura kryesisht me strategjitë marketingut, por edhe pyetje të tjera rreth marketingut dhe shitjes, duke pasur një pasqyrë të qartë të asaj se si pozbatohen në praktikë strategjitë marketing dhe sa i jepet rëndësi marketingut në ndërmarrjet tona prodhuese. Për shkak të një konkurence tejet të fortë në tregun e produkteve ushqimore, për kompanitë e sektorit ushqimor në përgjithësi është sfiduese çështja planifikimit dhe implementimit të strategjive adekuate të marketingut.

Në rastin e shërbimeve si edhe te shërbimet tjera egzistojnë disa çështje që ndikojnë në vendosjen e çmimeve për shërbimet. Kjo vështirëson gjetjen e alternativave adekuate për joshjen e klientëve në situatat e krizës. Kur çmimet janë faktori kryesor i cili diferencon llojet e shërbimeve të ofruara në tregun ushqimor. Kostoja kryesore e prodhimit të një shërbimi është puna.

Promovimi i Internetit Marketingu i Biznesit

Promovimi i Internetit ofron të prezantohen tiparet specifike të prodhimeve dhe shërbimeve. Në mënyrë që të shpalosen shumë informacione që do të tërheqin blerësit. Gjithashtu duhet të theksohet se promovimi i Internetit është pjesë plotësuese e fushatës së përgjithshme promovuese të një forme. Efektet nga përdorimi i Internetit si mjet për promovim të prodhimeve dhe shërbimeve mund të shihet në ndikimin e tij. Kjo shprehur në përqindje, për ata që sa është rritur ndërgjegjësimi për një prodhim ose markë, sa është rritur shitja. Interneti krijon mundësi për konsumatorët e të dhënave që t’i shmangen ndërmjetësve të shumtë. Funksioni i të cilit është që të mbledhë të dhëna nga burime të ndryshme dhe t’i bëjë të aksesueshme për konsumatorët. Marketingu i Biznesit

Promovimi nëpërmjet Internetit ka përparësitë e mëposhtme:

  • Interneti u mundëson konsumatorëve që të kenë qasje në një numër të madh të të dhënave. Gjithashtu dhe në një numër të madh të prodhimeve dhe shërbimeve të shitura përmes Internetit;
  • Transferimi i mesazheve propagandistike përmes Internetit është shumë më i shpejtë se sa me materiale të shkruara konvencionale;
  • Promovimi përmes Internetit është relativisht më i lirë;
  • Komunikimi përmes Internetit bën të mundur që të dërgojnë tënjëjtin mesazh për shumë njerëz.

Reklamimi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + thirteen =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.