Instalimi i Apache

Instalimi i Apache

Instalimi në Windows :

Shkojmë tek web faqja e apache, dhe e shkarkojmë versionin e plotë të fundit të Apache HTTP Server- it. [http://httpd.apache.org/download.cgi]
• Zgjedhim Win 32 Binary (MSI Installer) linkun për shkarkim.
• Pas shkarkimit klikojmë MSI skedarin për ta inicuar procesin e
instalimit të Apache softuerit.• Klikojmë Next. Do të ju shfaqen fushat për dhënien e detajeve për server.
Ju duhet që ti jepni të dhënat e mëposhtme :
Emrin e Domain-it: Për shembull, emriidomainit.com
Emrin e Server-it: Për shembull, server. emriidomainit.com
• Email adresa e Administratorit te serverit
Useri per Apache Instalimi i Apache

• Klikojmë Next për ta zgjedhur menyrën e instalimit. Instalimi tipik(typical) rekomandohet për fillestar dhe do të mjaftojë për përmbushjen e nevojave të shumta. Përdoruesit e avancuar mund të ndjehen më rehat duke zgjedhur metoden Custom Setup.
• Klikojmë Next. Në ekran do të shfaqet destinacioni I direktoriumit ku do të instalohet.
• Nese ju nuk doni që ti ruani skedarët e Apache në shtegun “default”, atëherë klikoni ‘Change’ dhe  përcaktoni shtegun tjetër ku ju doni që ti ruani skedarët më pas klikoni Next.
• Dhe në dund klikojmë ‘Install’ për ta përfunduar
instalimin.

Instalimi në Linux : Instalimi i Apache

• Shkojmë tek web faqja e apache, dhe e shkarkojmë versionin e plotë të fundit të
Apache HTTP Server-it.[http://httpd.apache.org/download.cgi]
• Marrim tarball skedarin, diçka e quajtur kësisoj httpd-2.0.x.tar.gz.
• Hapeni dritaren e konsollës, dhe ndërroni direktoriumin (cd) në follderin ku e keni shkarkuar
tarball skedarin.
• Në vazhdim, dekompresoni tarball skedarin, dhe ndryshoni direktoriumin e tij të krijuar.
• Konfigurimi I skedarit:
Përdorim – prefix-in që ti tregojmë installer-it se ku do ta vendos Apache serverin, pasi që ta ndërton. Që të ju shfaqet lista e plotë e opcioneve për konfigurim shkruani.
./configure-help.
Përpilimi I skedarëve:
• Instalimi I serverit:
Shënim: Ju duhet që të kyçeni së pari si Administrator(root) për ta realizuar këtë hap dhe hapat e mëposhtëm të instalimit të Apache. Për shkak se kërkojnë të drejta të plota.
• Startojmë Apache daemon-in(shërbimin):

Instalimi i Apache
Shtojmë këtë komandë tek konfigurimet e serverit që sa herë qe të starton serveri edhe apache te startojë në mënyrë automatike.
make
make install
/usr/local/apache2/bin/apachectl start
echo ‘/usr/local/apache2/bin/apachectl start

Testimi i Instalimit :
• Hapeni web shfletuesin dhe shkruani:
•Nese instalimi është kryer me sukses atëherë do të ju shfaqet ky mesazh :
•Nëse jo, ju duhet që ta kontrolloni gabimin tuaj duke e hapur skedarin error.log dhe më pas ta kërkoni zgjidhjen në webfaqen e Apache.
http://localhost ose http://127.0.0.1
It Works !

Shtimi i PHP : Instalimi i Apache

•Në mënyrë që Apache ti pranojë skedarët me .PHP, duhet që ti analizojë ato me motor të PHP, ju
duhet që së pari ti gjeni komandat e mëposhtme në skedarin tuaj httpd.conf:
#AddType allows you to add to or override the MIME configuration
# file mime.types for specific file types.
AddType application/x-tar .tgz
TAhdedTnypaedidmatghee/xf-oiclloonw.iincog lines :

Dhe ti shtoni këto komanda:
AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps

Shtojmë modulin e PHP në httpd.conf në mënyrë që Apache të mund të kuptoj PHP. Në skriptën tuaj, i gjeni kodet e mëposhtme që përmbajnë mbështetje për Dynamic Shared Object (DSO).
Kur e shtoni komandën e mëposhtme:
Sigurohuni qe shtegu juaj të jetë në harmoni me lokacionin e këtijë skedari, me që e kemi përcaktuar gjatë instalimit.

Është më e thjeshtë dhe e lehtë të bëhet një proces i tillë në disa gjëra të tjera më smart. Dhe duhet të njihen idetë dhe të ketë të drejtë aksesi tek ai, i cili ju doni të shtoni php ose sql. Pra, mëso dhe krijo ato gjëra që ti i do tani. Mëso html ose css si fillim, më pas njihu me js dhe php.

Programim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + 19 =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.