Çfarë është Marketingu në internet

Çfarë është Marketingu në internet!?

Marketingu në internet është shuma e të gjithë aktiviteteve të biznesit të realizuara nëpërmjet internetit me qëllim gjetjen, tërheqjen dhe mbajtjen e blerësve.
Marketingu në internet është produkt i bashkimit të teknologjisë së komunikimit modern. Dhe të principeve të vjetra të marketingut që organizatat kanë përdorur.

Këto detaje theksojnë të gjitha aktivitetet nëpermjet world wide web të cilat kanë për qëllim:

– Ndërtimin e lidhjeve që kanë apo ndajnë vlera të njëjta;
– Sigurimi i lidhjeve të fuqishme me blerësit aktualë dhe potencialë;
– Tërheqjen e bizneseve të reja;
– Mbajtjen e biznesit aktual;
– Ndërtimin e identitetit të markës;
– Sigurimi i lidhjeve midis organizatave dhe partnerëve të tyre. Çfarë është Marketingu!

Marketingu nё internet është një proçes i cili ndërton dhe ruan rritjen dhe sigurinë me blerësit nëpërmjet aktiviteteve online. Për të lehtësuar këmbimin e ideve, produkteve, shërbimeve të cilat kënaqin qëllimet e të dy palëve.

Përdorimi i web-it si dhe kanaleve tradicionale Çfarë është Marketingu!

Marketingu në internet konsiston në përdorimin e web-it si dhe kanaleve tradicionale për të ndërtuar lidhje. Për të shtuar rritjen, siguri, shitje dhe çdo gjë në favor të rritjes me ritme të larta të shitjeve dhe të biznesit po ashtu në të njëjtën kohë. Me siguri në afat të gjatë me blerësit si rrjedhim, për të siguruar avantazhe. Në qёndër të të gjitha këtyre gjërave qëndron blerësi. Prandaj ai dhe duhet mbajtur afër dhe në dialog dinamik për të siguruar nivele të larta të rritjes.

Marketingu në internet ka për qëllim të sigurojë vlerë për blerësit duke përdorur IT. Ai ofron mjete shtesë për marketingun tradicional. Ndryshimet e herë pas hershme të tregut në internet kanë ndikim direkt. Ndikojnë edhe në objektivat dhe synimet të cilat si pasojë kërkojnë mjete të reja dhe përdorimin e strategjive të reja. Çfarë është Marketingu!

Këta faktorë (mjetet, objektivat, synimet dhe strategjitë) mund të përdoren për të dalluar mjetet e marketingut në internet nga ato të marketingut tradicional. Jo të gjitha mjetet e marketingut tradicional mund të vlerësohen si mjete të marketingut në internet por shumica e tyre mund të përdoren edhe në raste të tjera.

Online Marketing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 − 2 =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.