E-mail marketing

E-mail marketing!?

Të gjithëve na ka ndodhur që në inbox të postës tonë elektronike të kenë mbërritur mesazhe publicitare të prezantuara nga kompani të ndryshme. Ato vijnë në postën tuaj si një mesazh inbox dhe kur klikoni në të shikoni një ofertë për një produkt ose shërbim të caktuar. Kjo është strategjia më e re e marketingut në Shqipëri.

Është një model marketingu i importuar nga USA. Por që ka dhënë sinjalet e para me vlerë edhe nga biznesi shqiptar. Kjo formë marketingu synon të konkurrojë me çmime të arsyeshme për të qënë i prekshëm nga të gjithë përdoruesit e internetit në kohë reale.

Pse është i vlefshëm e-mail marketingu? E-mail marketing!

Është ende një formë e re, e pa eksploruar, por që po përhapet me shpejtësi. Ndryshe nga format e reklamimit mediatik. Në printer apo edhe në mënyrë video osee audio, marketingu nëpërmjet postës elektroike. E-mail reklama ofron mundësi për shkrimin e ofertës pa kufizim infomacioni si në shkrim, ashtu dhe në imazhin fotografik. E-mail-i lejon të dërgoni promocionin tuaj tek klientët potencial në kohë reale. Oferta e shërbimit apo produktit vlerësohet të jetë më e drejtpërdrejtë dhe më personale për klientin. Oferta e hedhur në emër të kompanisë nga agjencia krijuese ka mundësi të lexohet nga rreth 90% e personave, që marrin mesazhin promocional. Në vendet e tjera Email marketingu ka dhënë prova të suksesshme. Për ata të cilët e kanë përdorur në mënyrën e duhur.

Shitje Online

Shitjet online me shumë gjasa në të ardhmen e afërt do të jenë mënyra më e përdorshme për të berë blerje. Sidomos në ato vende ku interneti është i pranishëm pothuajse në çdo shtëpi, zyre dhe ambient tjetër. Marketingu online i krijon një kompanie mundësinë që produktet dhe shërbimet e saj. E-mail marketing!

Duhet të jenë të arritshme në çdo moment të ditës prej konsumatorit potencial. Me lehtësitë, që ofron teknologjia, ka shance të mëdha që promocioni të shndërrohet në një blerje direkte. Pa përmendur përfitimet e tjera si mediatizimin, krijimin e një njohje më të madhe si dhe reduktimin e kostove operacionale.

Online Marketing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 4 =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.