Renditu i pari në Google

Renditu i pari në Google

Renditu i pari në Google!? Google përdor rreth 200+ faktorë të ndryshëm për të renditur një faqe interneti. Është një algoritëm, një formulë shumë komplekse, e cila ndryshon herë pas here. Disa faktorë janë me të rëndësishëm por të tjerët nuk janë dhe aq për me rëndësi që duhet të ...

Read More
Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.