Analist Marketingu - Profesionist Marketingu dhe i Strategjisë.jpg

Analist Marketingu

Analist Marketingu Marketingu i hulumton ndryshimet dhe dallimet në shijen e konsumatorit me qëllim të krijimit dhe zhvillimit të ofertës e cila do t’i përmbushë kënaqësitë e tij. Në dallim nga qëllimet e shitjes të cilat kryesisht janë afatshkurtëra, qëllimet e marketingut janë afatgjata dhe prezantojnë edhe objektivat e ndërmarrjes. ...

Read More
Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.