Publikimi i Domain

Publikimi i Domain-it dhe Host-it

Publikimi i materialeve në  Server

Që të publikohet materiali jonë, pra faqja web, duhet të hidhnim të gjithë skedarët në web server, pra në kompjuterin tonë Server. Kalimi do të behët me protokollin FTP. Që audienca të ketë mundësi të lexojë përmbajtjen e faqes tuaj, i duhet një adresë në web ku të kenë mundësinë që të navigojnë.

Është shumë e rëndësishme që kjo të kuptohet. Meqënëse ne i kemi tashmë materialet në Web Server, pra në kompjuterin tonë Server, automatikisht ky server do të ketë një adresë IP, si çdo makinë kompjuterike në internet.

Çfarë është adresa IP!? Publikimi i Domain

Kjo adresë IP është konvertuar në fjalë dhe numra të kuptueshëm nga lexuesi dhe quhet DOMAIN. E gjithë hapësira e memorjes së lejuar nga ky web server, quhet HOST.  Hedhja e informacionit në Host për tu lexuar quhet Website Hosting. Domain-i ka formën “emrikompanise.niveli“, një shembull konkret është “google.com” ose ams.al.

IP dhe Domainet Publikimi i Domain

Një domain mund të prezantojë shumë adresa të tjera IP ose Domaine të tjerë.

Për shembull, microsoft.com, prezanton shumë kompani të tjera që lidhen me aktivitetin e Microsoftit.

Mbrapashtesa “.niveli”, quhet Top Level Domain (TLD), nuk është vetem për të shprehur tipin e nivelit që përfaqeson, por ndihmon adresen IP që të jetë e saktë, sepse mban përgjegjësinë për Domain Name System (DNS). Tipet e niveleve (TLD) janë të limituar si domaine: Publikimi i Domain

  • gov – Përdoret për të treguar që janë faqe për Administratën Shtetërore (Government);
  • ed– Tregon nivele edukimi apo Trajnimesh. (Education);
  • org – Perfaqëson organizata jofitimprurese (Organization);
  • mil – Niveli ushtarak i përdorimit tëfaqeve web (Military);
  • co– Biznese private me tregti fitimprurëse (Commercial);
  • ne– Organizata me rrjet të përbashkët (Network), etj.

Çfarë është një Web-Server? Publikimi i Domain

Çdo web-server ka një adresë IP dhe mund të ketë dhe një domein të lidhur me të. Domeini është thjesht një emër që mund ti vendoset një web-serveri p.sh. facebook.com është domeini i një web-serveri diku ne glob. Publikimi i Domain

Për shembull, në qoftë se ju shkruani https://www.facebook.com/index.html në browserin tuaj, kjo dërgon një kërkesë në nje web-server i cili e ka domeinin facebook.com. Serveri pastaj merr faqen me emrin index.html dhe e dërgon atë në browserin tuaj. Çdo kompjuter mund të shndërrohet në një web-server duke instaluar softwere të caktuar dhe duke e lidhur kompjuterin në internet.

Domain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × three =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.