Hyrje në WEB

Hyrje në WEB

Konceptet për Hyrje në WEB

Interneti është rrjeti më i madh që ka mbuluar botën elektronike, me lidhjen e shumë rrjeteve kompjuterike me njëri-tjetrin. Ky u quajt World Wide Web dhe u vendos protokolli “www”.

Çfarë është WEB (World Wide Web)

Kurse WEB mori emrin shkurt nga World Wide Web. Me WEB do të kuptojmë rrjetin e gjërë elektronik të shkëmbimit të informacioneve. Ky shkëmbim informacioni bazohet në parimin “Klient – Server”.

Parimi “Klient-Server” 

Parimi “Klient-Server” funksionon në bazë të Adresave dhe Protokolleve në të cilën adresat janë të lexueshme për destinacion. Çdo makinë kompjuterike ka një adresë që quhet IP (Internet Protocol) dhe dy makina. Që të komunikojnë me njëra tjetrën nëpërmjet adresave të tyre. Ato kanë nevojë për protokollin që mund të jetë TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Ose UDP (User Datagram Protocol). Hyrje në WEB

Në këtë moment njëri nga kompjuterat do të quhet Server. Sepse transmeton informacione dhe tjetri quhet Klient sepse merr informacionin dhe anasjelltas.

Lidhja me Web Serverin

Nëse lidhen me shumë kompjutera njëri me tjetrin do të lindë nevoja për pajisje ndihmëse, si Switch, Hub, Router, Access Point etj. Por protokolli nuk ndryshon nga sa thamë më lartë. Komunikimi i një kompjuteri lokal, me një kompjuter në Web mund të komunikojë në dy protokolle FTP (File Transfer Protocol)  dhe HTTP (HyperText Trasfer Protocol). Me FTP na jepet mundësia e transferimit të skedarëve që kemi ndërtuar faqen web nga kompjuteri lokal (Klient). Aty ku ndodhen këto skedare, në kompjuter, në Web, që do ta quajmë Web Server. Kurse me HTTP na bëhet e mundur leximi ose kompilimi i përmbajtjes së këtyre skedarëve që kompjuam në Web Server.

Programet ose Web Browser-at që na japin mundësinë e leximit të përmbajtjes së faqeve Web. Janë Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome etj. Quhen Web Browser-a sepse janë programe që përdorin gjuhët e programimit të mësipërme për kompilimin e faqeve web.

Interneti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − one =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.