Faqet Web - Problematika të Ndërtimit

Faqet Web!

Problematikat në Ndërtimin e Faqeve Web

Nuk mund të përjashtojmë në asnjë mënyrë problemet që kanë Faqet Web. Ndërtimi i faqeve Web shfaq problematika dhe gabime të shumta si në strukturë ashtu edhe në përmbajtje.

Problemet me ndërtimin e faqeve web Faqet Web!

Disa nga problemet me ndërtimin e faqeve web janë evidente që në pamjen e parë pasi keni mbaruar websitin, pra faqen tuaj të internetit.

  • Probleme Sintaksore shfaqen në kompilimin e faqes web, ku mund të mungojnë fjalë, shprehje, imazhe, multimedia etj. Pra sintaksat e programimit duhet të jenë të strukturuara saktë dhe pa gabime.
  • Probleme të Hiperlidhjeve(Link) dallohen gjatë kompilimit të faqes web, kur nuk jepen saktë adresat si Absolute dhe ato Relative. Kalimi nga një faqe web në një tjetër. Kërkon adresën e saktë të pozicionimit se ku ndodhet faqja pasardhëse që do të vijë tek lexuesi.
  • Mos Organizimi i Direktorive është një nga problemet më madhore nga dizenjuesit e faqeve web. Faqja web është e ndërtuar brenda një direktorie. Ku të gjitha programimet, tekstet, imazhet, video dhe audio janë të renditura brenda kësaj direktorie rrënjë (root). Faqet Web!

Gabimet që shfaqen gjatë ndërtimit të faqes web Faqet Web!

Gabimet që shfaqen gjatë ndërtimit të faqes web kanë lidhje me gjetjen e Audiencës, që është çelësi kryesor i suksesit të faqes web.

  • Në faqen web duhet te keni te shprehura qartë se çfarë po reklamoni, me emra te shkruar qartë. Nese ka produkte apo shërbime, ato duhen shkruar qartë dhe kuptueshëm. Emrat e tyre sipas kategorive që ndahen. Në mënyrë që lexuesi apo motorrët e kërkimit ti gjejnë dhe të drejtohen menjëherë atje ku audienca tenton të shkojë. Faqet Web!
  • Nuk duhen ndryshuar ngjyrat e linkeve të vizituara më parë nga lexuesi. Zakonisht kur klikohet mbi një link ai merr ngjyrë blu. Që tregon që u vizitua njëherë. Mirëpo lexuesi duke klikuar në shumë linke harron se për çfarë ka ardhur dhe hutohet nga ndryshimi i ngjyrës së linkeve duke menduar që e ka vizituar më parë dhe largohet nga faqja web duke treguar që ai informacion që kërkonte nuk ekzistonte në faqen web.
  • Nuk duhen vendosur tekste apo imazhe me cilësi të dobët në faqen web, sepse lexuesit sidomos mbi moshën 40 vjeç, lodhen nga dallimi i stërgjatshëm i karaktereve apo imazheve me cilësi të dobët.
  • Duhen mënjanuar çdo pamje si Reklama, Pop-up, iFrame apo Flash animacionet, të cilat jo vetëm e lodhin lexuesin të kuptojë se çfarë janë, por edhe e hutojnë duke e larguar nga informacioni që i duhet. Faqja duhet të jetë sa më e thjeshtë dhe të drejtojë lexuesin direkt atje ku ai kërkon të shkojë.
  • Krijimet e linkeve me hapje në Dritare të re (Open in New Window). Duhen mënjanuar sa më shumë këto dritare në mënyrë që lexuesi të qëndrojë vetëm brenda faqes aktuale. Përndryshe ai do të largohet nga faqja juaj shumë kollaj.

Faqe Interneti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 5 =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.