Suksesi i një website

Suksesi i një website!?

Organizatat duhet të mendojnë objektivisht për këto tre dimensione

Ato duhet të njohin mirë tregun e synuar, dëshirat, nevojat, pritjet e blerësve. Si dhe proçesin e marrjes së vendimeve dhe më pas të diskutojnë me ndërtuesit e website-ve për të përfshirë shërbimet elektronike më të rëndësishme në vlerë dhe cilësi.

Cili është qëllimi i website-it?

Teknika më e përdorur për të vendosur në lidhje me qëllimin dhe objektivat që do të arrihen nëpërmjet website-it tij është brainstorming. Brainstorming me të gjithë personat apo pozicionet në organizatë duke filluar nga niveli më i lartë menaxherial. Dhe deri tek personat që përmbushin porosinë apo sigurojnë mbështetje për blerësit. Suksesi i një website!

Objektivat më të zakonshme janë:

Website-et duhet të dizenjohet në mënyrë të tillë që të jenë tërheqës për vizitorët: Suksesi i një website!

  • Të sigurojnë trafik;
  • Të nxisë vizitorët që të tregojnë produktet dhe shërbimet tek të tjerët;
  • Duhet të nxisë vizitorët për t’ju dërguar emaile;
  • Të reja, njoftime, ofertat speciale mbi baza të rregullta;
  • Nevojitet që të nxisë besimin e blerësve real;
  • Të ofrojnë “stickness” për të nxisë blerësit që të qëndrojnë në site dhe të vizitojnë zona të ndryshme dhe të përfshijnë elementë bashkë veprimi.

Website të personalizuar dhe Marketingu bashkë veprues Suksesi i një website!

Website-et e personalizuar dhe faqet virtualë janë ndër format më të përdorshme të marketingut në internet dhe supozohet të jenë ndër mjetet më të duhur në promovim, krijimin e besnikërisë të markës dhe krijimin e marrëdhënieve pozitive me blerësit.
Marketingu bashkë veprues përfshin mundësinë e persona lizimit të detajeve dhe përmbajtjes të tij në varësi të preferencave apo nevojave unike të blerësve. Faqet e duhura janë thjesht website dinamikë ku çdo blerës merr detajet në mënyrë personale, sipas profilit apo detajeve të tij. Suksesi i një website!

Faqe Interneti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × three =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.