Realizimi i Faqeve të Internetit

 Realizimi i Faqeve të Internetit

Hyrje në realizimin e Faqeve të Internetit

Gjithmonë duhet të dihet parimi i funksionit të botës WEB dhe komunikimit me faqet Web. Në esencë gjithmonë komunikimi nëpërmjet makinave kompjuterike është “Klient – Server”. Natyrisht duke pasur një adresë dhe protokoll të caktuar në të cilën kalon kjo adresë e makinës “Klient” apo “Server”. Ndërtimi i Faqeve të Internetit, Moduleve Online në Web. Do të kenë nevojën e përdorimit të disa disiplinave siç janë, Animacione Grafike, Dizajni Grafik, Komunikimet Interaktive, Arkitektura e Informacionit, Marketing, Fotografi, Motora Kërkimi, Formularë Aplikimi, Dërgime Poste Elektronike etj.

Që të gjitha këto të vendosen në funksion, kanë nevojën e:

  • Gjuhë Programimi (Markup Language) të koduar për ndërtim strukture (si HTML, XML etj);
  • Gjuhë Grafike  (Style Sheet)  që shërben për formatimet e tekstit (si CSS dhe XSL);
  • Skripte të Lexuesit siç janë Javascript ose VBScript;
  • Skripte të Serverit për funksionimin automatik siç janë PHP ose ASP;
  • Teknologji Databazesh siç janë MySQL apo PostgreSQL;
  • Module të Multimedias siç janë Flash apo Silverlight. Realizimi i Faqeve të Internetit!

Faqet e Internetit mund të jenë statike ose dinamike në mënyrë që ti përshtaten paraqitjes, që varen nga faktorë të ndryshëm. Nga specializimi i fushave të grafikës së tele komuni kacionit dhe Teknologjisë së informacionit është ndërtuar një vijë ndarëse midis Dizajni i Web. E cila është specifike për ndërtimin e faqeve të internetit dhe Zhvillimit të Aplikacioneve të Web-it që është specifike për anën logjistike të ndërtimit të informacionit. Realizimi i Faqeve të Internetit!

Stadet që nga Konceptimi deri tek Përditësimi i faqeve web. Duhet të ndiqen në mënyrë rigoroze që të arrihet synimi sa më funksional i faqes që kemi për të ndërtuar.

Aksesi i Faqeve të Internetit

Që të jetë e lexueshme faqja e internetit duhet të jetë komform me principet e Aksesit.

–   Faqja duhet të jetë ndërtuar ose programuar në strukturë të tillë, që të njihet nga shërbimet e tjera web. Kjo gjuhë programimi është lëshuar nga IEEE (Instituti i Inxhinierëve Elektrik dhe Elektronik) dhe është gjuhë botërore për ndërtimin e faqeve web. Realizimi i Faqeve të Internetit!

– Gjuha e kodimit duhet të përshtatet me strukturën që njihet në web, siç janë HTML, XML, XHTML, MXML etj.

–  Duhet të përdorni hiper lidhje që do ti quajmë “Link”, për të kaluar nga një faqe në një tjetër.

–  Përdorimi i CSS pra formateve të Tekstit, Ngjyrave, Fonteve, pozicionit në Paragrafë, etj. Realizimi i Faqeve të Internetit!

Sot për sot po fillojnë të zbatohen Sistemet me Përmbajtje të Menaxhueshme (CMS). Të cilat i  kanë të gatshme CSS, gjuhën e përdorur, hiper lidhjet, ikonat etj. Puna juaj do të ishte vetëm shtimi. Modifikimi dhe përditësimi i teksteve, imazheve apo linkeve.

Faqe Interneti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 4 =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.