Çfarë është CSS

Çfarë është CSS!?

CSS nënkupton shkurtesën e Cascading Style Sheets që në përkthimin në shqip do të thotë: ‘Shtresat për vendosjen e stileve në mënyrë kaskade’.
CSS është një fajll ( file ) stili i cili i jep forma, dimension, ngjyra kodit HTML. Janë disa versione të CSS, dhe më i fundit është ai CSS4 me më shumë atribute.

Pra CSS është hartuar kryesisht për të mundësuar ndarjen e përmbajtjes së dokumentit të shkruar në html ose në një gjuhë të ngjashme markup. Duke përfshirë elementë të tillë si ngjyra, layout, fonts etj. Çfarë është CSS!

Përdorimi!

Përparësitë e përdorimit të CSS në website:

Duke përcaktuar paraqitjen të ndarë nga përmbajtja. Style Sheets na mundëson të ruajmë të gjitha informacionet për stilin dhe mënyrën e paraqitjes së elementeve të
një dokumenti HTML në një fajll të vetëm. Ky fajll, që njihet si ‘shtresa e jashtme për stilet’. Përveç që ruan të gjitha informatat për paraqitjen e elementeve në web faqe. Si e tillë, na mundëson që në rast nevoje për ndryshimin e stilit të ndonjë elementi ta bëjmë atë nga një vend i vetëm. I cili në mënyrë të njëhershme do të vlejë për të gjitha faqet e lidhura me të. Pra, me editimin e vetëm një CSS fajlli të jashtëm, mund të gjeneroni azhurimin e përmbajtjes së të gjitha web faqeve të lidhura me të.

Mënyra e aplikimit të CSS në Website

Ka tri mënyra të vendosjes së stileve në një web dokument:

  • Inline Styles ( stili brenda elementit );
  • Embedded Style Sheets ( stile të bashkangjitura në web dokument );
  • External Style Sheets ( stile të përcaktuara në fajlle të jashtme );

Selektorët

Selektorët përdoren për selektimin e elementeve të HTML-së ( apo çfarëdo gjuhe ) të cilat do të manipulohen me CSS.
Pra për ti identifikuar këto grupime në CSS përdorim selektorë ose ndryshe këta selektorë ‘i thërrasim’ nga sektori body i html-së në sektorin style nëpërmjet
selektorëve. Çfarë është CSS!

Design

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − 8 =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.